Our Office Staffs


K.C Dash
 
M.A Ahad
 
Bidyut kr. Nayak
 
S. Sanjib Rao
 
Jogesh Ch.
Mohapsatra
 
Dillip Narayan
Gutu
Achyutaketan
Routr
                     

Pravakar Rou
 
Sasanka
S. Panda
 
Surya Mohanty
 
Susant Sethy
 
B. Jaga
 
Pramod Kumar
Mohanty
 
Sarat Sahoo
                     

A. Murali
 
B. Subash
 
K. Prakash Rao
 
Prafulla Behera
 
Jitu Singh
 
Minati Sahoo

Rabi Nayak